thermodynamic variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic variable

    * kỹ thuật

    biến nhiệt động học

    biến trạng thái

    tham số trạng thái