thermodynamic metamorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamic metamorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamic metamorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamic metamorphism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamic metamorphism

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự biến chất nhiệt động