thermodynamicist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamicist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamicist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamicist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermodynamicist

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chuyên gia nhiệt động (lực) học