thermodynamically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermodynamically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermodynamically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermodynamically.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thermodynamically

    with respect to thermodynamics

    this phenomenon is thermodynamically impossible

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).