tape transmitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape transmitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape transmitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape transmitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape transmitter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy phát dùng băng