tape alternation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tape alternation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape alternation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape alternation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tape alternation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự luân phiên băng