silver soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silver soap

    * kỹ thuật

    xà phòng bạc