silver carp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver carp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver carp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver carp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silver carp

    * kinh tế

    cá chép bạc