silver skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver skin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silver skin

    * kinh tế

    lớp vỏ bạc