silver bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silver bar

    * kinh tế

    thỏi bạc