silver ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver ash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silver ash

    any of various timber trees of the genus Flindersia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).