silver coin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silver coin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silver coin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silver coin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silver coin

    * kinh tế

    đồng tiền bạc

    ngân tệ