silverless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silverless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silverless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silverless.

Từ điển Anh Việt

  • silverless

    * tính từ

    không có tiền; nghèo khổ