side tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • side tone

    * kỹ thuật

    giải điều hòa