side post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • side post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ bên