side gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • side gear

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bánh răng bên

    bánh răng phụ (ở bộ vi sai)