scarlet runner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet runner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet runner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet runner.

Từ điển Anh Việt

  • scarlet runner

    /'skɑ:lit'rʌnə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây đậu lửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet