scarlet bugler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet bugler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet bugler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet bugler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet bugler

    plant with bright red tubular flowers in long narrow clusters near tips of erect stems; coastal ranges from central California southward

    Synonyms: Penstemon centranthifolius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).