scarlet rash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet rash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet rash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet rash.

Từ điển Anh Việt

  • scarlet rash

    /'skɑ:lit'ræʃ/

    * danh từ

    (y học) ban đào