scarlet clematis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet clematis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet clematis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet clematis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet clematis

    woody vine of Texas having showy solitary nodding scarlet flowers

    Synonyms: Clematis texensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).