scarlet musk flower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet musk flower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet musk flower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet musk flower.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet musk flower

    viscid branched perennial of the southwestern United States and northern Mexico having tuberous roots and deep red flowers

    Synonyms: Nyctaginia capitata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).