scarlet whore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet whore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet whore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet whore.

Từ điển Anh Việt

  • scarlet whore

    /'skɑ:lit'hɔ:/ (scarlet_woman) /'skɑ:lit'wumən/

    * danh từ

    khuốm doạy uơ)

    uồm[ỠəθLa-mâ