scarlet cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet cup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet cup

    Similar:

    sarcoscypha coccinea: a discomycete that is a harbinger of spring; the fruiting body is thin and tough and saucer-shaped (about the size of quarter to a half dollar) with a deep bright red upper surface and a whitish exterior

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).