scarlet hat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet hat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet hat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet hat.

Từ điển Anh Việt

  • scarlet hat

    /'skɑ:lit'hæt/

    * danh từ

    (tôn giáo) mũ (của) giáo chủ

    chức giáo chủ