scarlet woman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet woman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet woman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet woman.

Từ điển Anh Việt

  • scarlet woman

    /'skɑ:lit'hɔ:/ (scarlet_woman) /'skɑ:lit'wumən/

    * danh từ

    khuốm doạy uơ)

    uồm[ỠəθLa-mâ