scarlet wisteria tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet wisteria tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet wisteria tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet wisteria tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet wisteria tree

    a softwood tree with lax racemes of usually red or pink flowers; tropical Australia and Asia; naturalized in southern Florida and West Indies

    Synonyms: vegetable hummingbird, Sesbania grandiflora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).