round tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

round tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm round tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của round tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • round tone

    * kỹ thuật

    âm thanh lan tỏa