round pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

round pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm round pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của round pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • round pile

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cọc tròn