round pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

round pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm round pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của round pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • round pipe

    * kỹ thuật

    ống tròn