real value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

real value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm real value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của real value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • real value

    * kinh tế

    giá trị thực tế

    thực giá