realgar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

realgar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm realgar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của realgar.

Từ điển Anh Việt

  • realgar

    * danh từ

    (khoáng vật học) rêanga; hùng hoàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • realgar

    a rare soft orange mineral consisting of arsenic sulphide; an important ore of arsenic