real stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

real stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm real stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của real stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • real stress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kích thước thật

    kích thước thức tế