real profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

real profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm real profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của real profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • real profit

    * kinh tế

    lợi nhuận thực tế