rambling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rambling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rambling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rambling.

Từ điển Anh Việt

 • rambling

  /'ræmbliɳ/

  * danh từ

  sự đi lang thang, sự đi ngao du

  (nghĩa bóng) sự nói huyên thiên, sự nói dông dài; sự nói không có mạch lạc, sự viết không có mạch lạc

  * tính từ

  lang thang, ngao du

  dông dài; không có mạch lạc, rời rạc

  a rambling conversation: câu chuyện rời rạc không có mạch lạc

  a rambling speech: bài nói thiếu mạch lạc

  leo; bò (cây)

  nhiều ngóc ngách, cái nhô ra, cái thụt vào, xây dựng bừa bãi (nhà cửa, phố xá...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rambling

  Similar:

  ramble on: continue talking or writing in a desultory manner

  This novel rambles on and jogs

  Synonyms: ramble, jog

  roll: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

  The gypsies roamed the woods

  roving vagabonds

  the wandering Jew

  The cattle roam across the prairie

  the laborers drift from one town to the next

  They rolled from town to town

  Synonyms: wander, swan, stray, tramp, roam, cast, ramble, rove, range, drift, vagabond

  sprawling: spreading out in different directions

  sprawling handwriting

  straggling branches

  straggly hair

  Synonyms: straggling, straggly

  digressive: (of e.g. speech and writing) tending to depart from the main point or cover a wide range of subjects

  amusingly digressive with satirical thrusts at women's fashions among other things

  a rambling discursive book

  his excursive remarks

  a rambling speech about this and that

  Synonyms: discursive, excursive

  meandering: of a path e.g.

  meandering streams

  rambling forest paths

  the river followed its wandering course

  a winding country road

  Synonyms: wandering, winding