sprawling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprawling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprawling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprawling.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sprawling

  spreading out in different directions

  sprawling handwriting

  straggling branches

  straggly hair

  Synonyms: straggling, rambling, straggly

  Similar:

  sprawl: an ungainly posture with arms and legs spread about

  sprawl: sit or lie with one's limbs spread out

  sprawl: go, come, or spread in a rambling or irregular way

  Branches straggling out quite far

  Synonyms: straggle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).