purple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple.

Từ điển Anh Việt

 • purple

  /'pə:pl/

  * danh từ

  màu tía, áo màu tía (của vua, giáo chủ...)

  to be born of the purple: là dòng dõi vương giả

  to be born to the purple: được tôn làm giáo chủ

  (số nhiều) (y học) ban xuất huyết

  * tính từ

  đỏ tía

  to be purple with rage: giận đỏ mặt tía tai

  hoa mỹ, văn hoa (văn...)

  a purple passage in a book: một đoạn văn hoa mỹ một cuốn sách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • purple

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  màu đỏ tía

  điện lạnh:

  màu tía

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purple

  a purple color or pigment

  Synonyms: purpleness

  of imperial status

  he was born to the purple

  become purple

  color purple

  Synonyms: empurple, purpurate

  of a color intermediate between red and blue

  Synonyms: violet, purplish

  Similar:

  empurpled: excessively elaborate or showily expressed

  a writer of empurpled literature

  many purple passages

  an over-embellished story of the fish that got away

  Synonyms: over-embellished

  imperial: belonging to or befitting a supreme ruler

  golden age of imperial splendor

  purple tyrant

  regal attire

  treated with royal acclaim

  the royal carriage of a stag's head

  Synonyms: majestic, regal, royal