purple cress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple cress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple cress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple cress.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple cress

    small perennial herb of cooler regions of North America with racemose purple flowers

    Synonyms: Cardamine douglasii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).