purple plague nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple plague nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple plague giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple plague.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • purple plague

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phát dịch tía

    tai họa tía