purple bacteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple bacteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple bacteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple bacteria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple bacteria

    free-living Gram-negative pink to purplish-brown bacteria containing bacteriochlorophyll

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).