purple finch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple finch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple finch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple finch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple finch

    North American finch having a raspberry-red head and breast and rump

    Synonyms: Carpodacus purpureus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).