purple onion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple onion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple onion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple onion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple onion

    flat mild onion having purplish tunics; used as garnish on hamburgers and salads

    Synonyms: red onion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).