purple anise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple anise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple anise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple anise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple anise

    small shrubby tree with purple flowers; found in wet soils of southeastern United States

    Synonyms: Illicium floridanum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).