price theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price theory.

Từ điển Anh Việt

  • Price theory

    (Econ) Lý thuyết giá.

    + Các lý thuyết bao gồm trong tư duy có thể được chia làm ba đề mục chính: Các lý thuyết liên quan đến sự xác định các giá riêng lẻ, các thuyết liên quan đến các thay đổi trong mức giá tổng hợp và các thuyết áp dụng cho việc phân bổ nguồn lực.