price policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price policy

    * kinh tế

    chính sách giá cả