price method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price method

    * kinh tế

    phương thức giá