price markup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price markup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price markup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price markup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price markup

    * kinh tế

    phần tăng giá