price fixing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price fixing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price fixing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price fixing.

Từ điển Anh Việt

  • Price fixing

    (Econ) Sự cố định giá