pick up mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pick up mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pick up mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pick up mine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pick up mine

    * kỹ thuật

    gỡ mìn