photoelectric cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric cell.

Từ điển Anh Việt

  • photoelectric cell

    * danh từ

    tế bào quang điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet