photoelectrically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectrically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectrically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectrically.

Từ điển Anh Việt

  • photoelectrically

    xem photoelectric

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • photoelectrically

    by photoelectric means

    they measured it photoelectrically